Đầu tiên, Tâm Vĩnh Thái xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tìm hiểu và mong muốn sử dụng dịch vụ của bạn với Tâm Vĩnh Thái. Chúng tôi hy vọng rằng trước khi sử dụng trang web, bạn hãy dành ra vài phút đọc và nắm rõ các Điều Khoản thỏa thuận sau. Bản Điều khoản thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên, Tâm Vĩnh Thái sẽ tự động hiểu rằng việc truy cập, sử dụng hệ thống website Tamvinhthai.com là sự đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận của Tâm Vĩnh Thái đưa ra.

Điều khoản Thỏa thuận này được ký kết bởi và giữa Tâm Vĩnh Thái với bất kì một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Tamvinhthai.com (được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “bạn”).

Tamvinhthai.com là website được thiết kế cho thông tin về nội thất và các lĩnh vực liên quan. Tamvinhthai.com chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của Tamvinhthai.com.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng
 

     1.1 Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Tamvinhthai.com với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (1) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Tamvinhthai.com, (2) việc bạn sử dụng website Tamvinhthai.com, kể cả vùng tương tác bất kì (3) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Tamvinhthai.com.

       1.2 Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Tamvinhthai.com, bạn đồng ý sẽ không:

Tâm Vĩnh Thái có quyền thực hiện bất kì hành động hợp pháp với một trong những hành vi vi phạm nêu trên. Những hành động của chúng tôi bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Tamvinhthai.com.
 

2. Các quyền sở hữu trí tuệ
 

Bạn thừa nhận Nội dung trên website Tamvinhthai.com nói chung do Tâm Vĩnh Thái, cộng tác viên cá nhân về nội dung, người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Tamvinhthai.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả “Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn hoàn toàn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố một phần nào nội dung hay toàn phần nội dung dưới bất kì hình thức hiển thị, chuyển giao, hoặc khai thác nào nhằm mục đích thương mại, mặc dù bạn có thể: (1) tạo và phân phối các bản sao nội dung có số lượng hợp lý, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ, toàn bộ hay từng phần. bất kì bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kì chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Tamvinhthai.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó, (2) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (3) tạo các bản sao với số lượng hợp lý dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung.

Bạn thừa nhận bạn sẽ không có bất kì Quyền Sở hữu Trí Tuệ nào từ việc tải xuống đến in nội dung trên website Tamvinhthai.com.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Mọi nội dung được đưa ra chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kì hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng thông qua website Tamvinhthai.com với sự đồng ý của người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ, có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Tamvinhthai.com mà không có hạn chế gì. Nếu không được sự đồng ý của người sở hữu bản quyền nội dung, bạn vẫn không được kèm  theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kì, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Tamvinhthai.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kì, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kì trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Tamvinhthai.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kì quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Hoozing.com dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác
 

Bạn phải hiểu rằng website Tamvinhthai.com không thể kiểm soát hết các thông báo, thông tin được phân phối tới các vùng tương tác và Tamvinhthai.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác. Và, bạn thừa nhận Tamvinhthai.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau vì nó cho phép phản hồi tới website Tamvinhthai.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng.

Tuy nhiên, website Tamvinhthai.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung nào trong vùng tương tác bất kì. Điều khoản thỏa thuận này, các quy tắc bổ sung bất kì, các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kì do bạn hay người sử dụng khác thiết lập sẽ chi phối việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn. Website Tamvinhthai.com không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, website Tamvinhthai.com cũng không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản thỏa thuận này về nội dung bất kì được chuyển đi trong vùng tương tác vì website Tamvinhthai.com khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác.

Mặc dù website Tamvinhthai.com không chịu trách nhiệm với việc lập chính sách, sàng lọc, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kì trong một vùng tương tác nhưng bạn cũng đồng ý rằng website Tamvinhthai.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Tamvinhthai.com cam kết sẽ thận trọng điều tra, loại bỏ hoặc yêu cầu người sử dụng loại bỏ nội dung đó nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này. Bất cứ khi nào Hoozing.com cho rằng người sử dụng (1) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc là chuẩn bất kì nào khác trong chính sách còn hiệu lực ở Tamvinhthai.com, (2) gây bất lợi tới các quyền của mọi người sử dụng, website Tamvinhthai.com sử dụng, hoặc các nhóm thứ ba, (3) vi phạm luật hiện hành, (4) hoặc có những điều không hay khác; website Tamvinhthai.com sẽ giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kì, toàn thể hay từng phần với đặc quyền của Tâm Vĩnh Thái.

4. Chấm dứt
 

Quyền duy nhất của bạn là dừng truy cập tới website Tamvinhthai.com khi bạn không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc hay hành động thực tiễn của website Tamvinhthai.com trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung. Khi Website Tamvinhthai.com tin bạn vi phạm Điều khoản thỏa thuận, vi phạm bất kì chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Tamvinhthai.com đã đưa ra, hoặc có hành động khác có hại đến website Tamvinhthai.com và những người sử dụng khác, phía bên hệ thống website có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sử truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kì của website Tamvinhthai.com mà không thông báo với các hành động.

Theo đặc quyền, Website Tamvinhthai.com có đặc quyền riêng đình chỉ sự hoạt động và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kì lúc nào và vì bất kì lý do nào. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Tamvinhthai.com nữa, kể cả các vùng tương tác và nội dung được tải xuống từ Tamvinhthai.com sẽ bị hạn chế, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết
 

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Tamvinhthai.com thì với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Tamvinhthai.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Tamvinhthai.com hoặc được kiểm soát bởi Tamvinhthai.com. Việc sử dụng thông tin là sự mạo hiểm của bạn và trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập, bên website Tamvinhthai.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Tamvinhthai.com.

Với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kì được kết nối đến hoặc từ website Hoozing.com hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kì kết nối đến hoặc từ website Tamvinhthai.com thì đó không phải là trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp của Website Hoozing.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng.

6. Bồi thường
 

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Tamvinhthai.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kì khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Tamvinhthai.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Tamvinhthai.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kì trên website Tamvinhthai.com.

7. Các vấn đề khác
 

Toàn bộ sự thoả thuận giữa website Tamvinhthai.com và bạn, và mọi thoả thuận thay thế chủ đề này trước đây chính là Điều khoản thỏa thuận này. Website Tamvinhthai.com có thể xét lại Điều khoản thỏa thuận hoặc mọi chính sách liên quan vào bất cứ lúc nào và sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó trên website Tamvinhthai.com. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này và đồng ý chấp nhận xem xét lại Điều khoản thỏa thuận định kỳ, bạn phải thôi truy cập tới website Tamvinhthai.com. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Tamvinhthai.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Tâm Vĩnh Thái không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kì.

Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm, đọc bản thỏa thuận này và cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Tamvinhthai.com. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy thông tin phù hợp, hữu ích trên website Tamvinhthai.com.